იურისტის მომსახურებიათვის (ონლაინ და სატელეფონო კონსულტაცია, სასამართლოში საქმის წარმოება და ა.შ.) ჰონორარის (თანხის) გადახდა ხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით! უშუალოდ იურისტის მიერ გაცემულ უნაღდო ანგარიშსწორების შესაბამის საბანკო რეკვიზიტებზე! 

 

 

ნებისმიერი სწრაფი გადახდის აპარატებით ან გადარიცხვით

„ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს ვის რა ვარგე“