ნებისმიერი ტიპის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავაზე სარჩელისა და შესაგებლის მომზადება, დოკუემტაციის წარმოდგენიდან 48 საათში. 

 

მომზადებულ სარჩელს, შესაგებელს მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

 

შენიშვნა: იურისტი მომზადებული სარჩელითა თუ შესაგებლით, არ იძლევა გარანტიას საქმის შედეგთან მიმართებაში, მაგრამ სარჩელი და შესაგებელი მომზადებული იქნება მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით.

სარჩელის მომზადების ჰონორარი - 150 ლარს.

 

შესაგებლის მომზადების ჰონორარი - 90 ლარს.

 

ჰონორარის გადახდა წარმოებს შესაბამისი იურიდიული მომსახურების თაობაზე ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე (წინასწარ), იურისტის მიერ მოწოდებულ საბანკო ანგარიშსწორების ანგარიშზე.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

Добро пожаловать!

 


 

  ! 

      

იურიდიული კონსულტაცია და მომსახურება ონლაინ ფორმატში.

დაზოგეთ დრო და თანხები

კომპანიიდან/სახლიდან გაუსვლელად  ონლაინ რეჟიმში მიიღეთ კვალიფიკაციური იურიდიული კონსულტაცია (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, შრომითი, საგადასახადო, სისხლის სამართლის საქმეებზე).

 

იურისტთან კონსულტაცია:

1. იურისტთან ონლაინ კონსულტაცია შესაძლებელია მომსახურების ჰონორარის — 10 ლარის წინასწარი გადახდითა და მასთან შეთანხმებულ დროში. ჰონორარის გადახდისა და შეთანხმებულ დროში ონლაინ კონსულტაციისათვის, თქვენს მიერ შერჩეულ იურისტს დაუკავშირდით სკაიპის ან/და ტელეფონის მეშვეობით.

2. სატელეფონო კონსულტაცია შესაძლებელია იგივე პირობებით რაც ასახულია ონლაინ კონსულტაციის პირობებში, მხოლოდ მომსახურების ჰონორარის განსხვავებით. სატელეფონო მომსახურების ჰონორარი შეადგენს — 5 ლარს.

 

იურიდიული მომსახურების პაკეტი :

 სამოქალაქო სპეციალიზაციით:

1. სახელშეკრულებო ურთიერთობიდან გამომდინარე დავები, ხელშეკრულების ღირებულების 15 % არანაკლებ 500 ლარი და არაუმეტეს — 5000 ლარი.

2. ნებისმიერი სამოქალაქო ტიპის ხელშეკრულებების მომზადება — 50-150 ლარი.

3. საოჯახო სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე დავები (განქორწინება, შვილად აყვანა, ალიმენტი, შვილის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა,, მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებულ ქონებაზე და მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული) — 500-2500 ლარი.

4. უდაო წარმოების საქმეები — 500-1000 ლარი.

5. საქორწინო კონტრაქტის მომზადება და მისგან გამომდინარე დავები — 500-1500 ლარი.

7. უსაფუძვლო გამდიდრებიდან და დელიქტური ვალდებულებიდან წარმოშობილი დავები — 1500-2000 .

8. მორალური ზიანი — 500-2000 ლარი.

9. საავტორო საქმიანობიდან წარმოშობილი დავები — 1000-5000 ლარი.

 

ადმინისტრაციული დავები:

ყველა ტიპის ადმინისტრაციული წარმოების საქმეები (სახელშეკრულებო, აქტების ბათილად, ძალადაკარგულად, არარა აქად ცნობა, ქმედების დავალდებულება) — 1000-3000 ლარი.

 

შრომითი დავები:

ყველა ტიპის შრომით დავებზე — 500-1500 ლარი.

 

სამეწარმეო საქმიანობიდან გამომდინარე მომსახურება:

1. კორპორატიული მომსახურება (მომსახურების სახეობა და დრო გაიწერება წერილობით ხელშეკრულებაში) ყოველთვიური ფიქსირებული გადახდით 50-350 ლარი;

2. კომპანიის იურისტი — 1500-3500 ლარი;

3. საწარმოს დაფუძნება (წესდების შედგენა, ცვლილებების შეტანა, წილის გასხვისების ხელშეკრულების მომზადება, აქციების გასხვისება-შეძენა) — 300-500 ლარი;

4. სამეწარმეო საქმიანობიდან წარმოშობილი დავები — 1500-5000 ლარი.

 

სამშენებლო საქმიანობიდან წარმოშობილი დავები — 1500-5000 ლარი.

 

სისხლის სამართლის საქმეებზე:

საქმის კატეგორიისა და სირთულის გათვალისწინებით — 1000-5000 ლარი.

 

ოჯახის იურისტი (ადვოკატი):

1. ზემოთ აღნიშნული პირობების შეზღუდული მომსახურება — 750-1500 ლარი;

2. სრული პაკეტი — 1000 — 5000 ლარი

 

  სამართლებრივი დახმარება ადამინის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში,  სარჩელის მომზადება და წარდგენა - 1500-3500 ლარი. 

 

                  

    ჩ                ! ! !

 

 

Pocket-Exchange | Сервис быстрых и качественных обменов валют
aviso | рекламный сервис

„ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს ვის რა ვარგე“