ნებისმიერი ტიპის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავაზე სარჩელისა და შესაგებლის მომზადება, დოკუემტაციის წარმოდგენიდან 48 საათში. 

 

მომზადებულ სარჩელს, შესაგებელს მიიღებთ თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

 

შენიშვნა: იურისტი მომზადებული სარჩელითა თუ შესაგებლით, არ იძლევა გარანტიას საქმის შედეგთან მიმართებაში, მაგრამ სარჩელი და შესაგებელი მომზადებული იქნება მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით.

სარჩელის მომზადების ჰონორარი შეადგენს 100 ლარს.

 

შესაგებლის მომზადების ჰონორარი შეადგენს 70 ლარს.

 

ჰონორარის გადახდა წარმოებს შესაბამისი იურიდიული მომსახურების თაობაზე ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე (წინასწარ), იურისტის მიერ მოწოდებულ საბანკო ანგარიშსწორების ანგარიშზე.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ზვიად მაკარაძე 593 75 48 48

დავით ფუტკარაძე 577 541 045

Добро пожаловать!

 


 

  ! 

      

იურიდიული კონსულტაცია და მომსახურება ონლაინ ფორმატში.

დაზოგეთ დრო და თანხები

კომპანიიდან/სახლიდან გაუსვლელად  ონლაინ რეჟიმში მიიღეთ კვალიფიკაციური იურიდიული კონსულტაცია (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, შრომითი, საგადასახადო, სისხლის სამართლის საქმეებზე).

 

იურისტთან კონსულტაცია:

1. იურისტთან ონლაინ კონსულტაცია შესაძლებელია მომსახურების ჰონორარის — 10 ლარის წინასწარი გადახდითა და მასთან შეთანხმებულ დროში. ჰონორარის გადახდისა და შეთანხმებულ დროში ონლაინ კონსულტაციისათვის, თქვენს მიერ შერჩეულ იურისტს დაუკავშირდით სკაიპის ან/და ტელეფონის მეშვეობით.

2. სატელეფონო კონსულტაცია შესაძლებელია იგივე პირობებით რაც ასახულია ონლაინ კონსულტაციის პირობებში, მხოლოდ მომსახურების ჰონორარის განსხვავებით. სატელეფონო მომსახურების ჰონორარი შეადგენს — 5 ლარს.

 

იურიდიული მომსახურების პაკეტი :

 სამოქალაქო სპეციალიზაციით:

1. სახელშეკრულებო ურთიერთობიდან გამომდინარე დავები, ხელშეკრულების ღირებულების 15 % არანაკლებ 500 ლარი და არაუმეტეს — 5000 ლარი.

2. ნებისმიერი სამოქალაქო ტიპის ხელშეკრულებების მომზადება — 50-150 ლარი.

3. საოჯახო სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე დავები (განქორწინება, შვილად აყვანა, ალიმენტი, შვილის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა,, მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებულ ქონებაზე და მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული) — 500-2500 ლარი.

4. უდაო წარმოების საქმეები — 500-1000 ლარი.

5. საქორწინო კონტრაქტის მომზადება და მისგან გამომდინარე დავები — 500-1500 ლარი.

7. უსაფუძვლო გამდიდრებიდან და დელიქტური ვალდებულებიდან წარმოშობილი დავები — 1500-2000 .

8. მორალური ზიანი — 500-2000 ლარი.

9. საავტორო საქმიანობიდან წარმოშობილი დავები — 1000-5000 ლარი.

 

ადმინისტრაციული დავები:

ყველა ტიპის ადმინისტრაციული წარმოების საქმეები (სახელშეკრულებო, აქტების ბათილად, ძალადაკარგულად, არარა აქად ცნობა, ქმედების დავალდებულება) — 1000-3000 ლარი.

 

შრომითი დავები:

ყველა ტიპის შრომით დავებზე — 500-1500 ლარი.

 

სამეწარმეო საქმიანობიდან გამომდინარე მომსახურება:

1. კორპორატიული მომსახურება (მომსახურების სახეობა და დრო გაიწერება წერილობით ხელშეკრულებაში) ყოველთვიური ფიქსირებული გადახდით 50-350 ლარი;

2. კომპანიის იურისტი — 1500-3500 ლარი;

3. საწარმოს დაფუძნება (წესდების შედგენა, ცვლილებების შეტანა, წილის გასხვისების ხელშეკრულების მომზადება, აქციების გასხვისება-შეძენა) — 300-500 ლარი;

4. სამეწარმეო საქმიანობიდან წარმოშობილი დავები — 1500-5000 ლარი.

 

სამშენებლო საქმიანობიდან წარმოშობილი დავები — 1500-5000 ლარი.

 

სისხლის სამართლის საქმეებზე:

საქმის კატეგორიისა და სირთულის გათვალისწინებით — 1000-5000 ლარი.

 

ოჯახის იურისტი (ადვოკატი):

1. ზემოთ აღნიშნული პირობების შეზღუდული მომსახურება — 750-1500 ლარი;

2. სრული პაკეტი — 1000 — 5000 ლარი

 

  სამართლებრივი დახმარება ადამინის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში,  სარჩელის მომზადება და წარდგენა - 1500-3500 ლარი. 

 

                  

    ჩ                ! ! !

 

 

„ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს ვის რა ვარგე“

პატივცემულო სტუმარო.

გაცნობებთ, რომ ბატონი ზვიად მაკარაძე 2017 წლის 01 იანვრიდან დროებით არ ახორციელებს საადვოკატო საქმიანობას.

მანუჩარ მამულაძე

მობ: (+995) 577162270